Základní shrnutí nakládání s osobními údaji

Společnost DRUPOL, výrobní družstvo provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce
  1. Správcem Vašich osobních údajů je výrobní družstvo DRUPOL, IČ: 00028185, zapsané u Městského soudu v Praze pod Spis. Zn. DrXCIX 159 (dále jen jako „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování V Předním Hloubětíně 8, 190 00 Praha 9, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 284 818 857.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů
  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
   1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Účel zpracování osobních údajů
 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 1. Doba uložení osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 2. Další příjemci osobních údajů
  1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) účetní a daňové služby, osoby zajišťující pro správce technické služby, včetně provozu software a ukládání dat, a vývojáři aplikací pro platformu správce.
  2. Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 1. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů do Spojených států amerických společnosti SendGrid, Inc., se sídlem 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 a společnosti Zendesk, Inc., se sídlem 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103. Společnost SendGrid, Inc. a společnost Zendesk, Inc. jsou certifikovanými osobami v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.
 1. Práva subjektu údajů
  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 1. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 2. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Nakládání s osobními údaji získanými v rámci realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Obchodní profil
Technické údaje o produktu
Historie obchodování
Údaje o rodině a dalších osobách
Informace o vzájemné komunikaci a interakci
Síťové identifikátory.


Doba zpracování, místo a délka archivace:
Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Marketingové agentury
Pořadatele eventů
Média
Importér
Provozovatel serverů
Guest managementové agentury
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
- Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
- Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
- Oprava nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
- Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
- Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
- Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
- Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné
- Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se Společností ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Písemně:
DRUPOL, výrobní družstvo, V Předním Hloubětíně 8, 190 00 Praha 9

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti následujícím způsobem: elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti nebo podat stížnost u dozorového orgánu:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk Sochora 27
170 00  Praha 7
Tel.: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz

V Praze dne 24. 5. 2018

Ing. Martin Špryňar, generální ředitel